MČ Praha - Štěrboholy

Tisk stránky - Co mohu vyřídit zde

Co mohu vyřídit zde

VYJÁDŘENÍ KOMISE VÝSTAVBY

Komise výstavby se vyjadřuje k žádostem o výstavbu či rekonstrukce v katastru Štěrbohol podávané na stavební úřad Prahy 15. 
Komise se schází pravidelně 2x v měsíci a je nutné pokud zvažujete různé stavební úpravy v rámci Štěrbohol, předložit komisi své žádosti k posouzení. 


Hlášení trvalého pobytu

Občan ČR může mít jen jedno místo trvalého pobytu na našem území, a to v objektu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci a označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním. Z přihlášení občana k trvalému pobytu nevyplývají žádná práva k objektu ani k vlastníkovi nemovitosti.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Potřebné doklady (co s sebou)?

Správní poplatek

Záležitost vyřizuje:
Jana Vydrářová,
tel.: 608 580 583
ÚMČ Praha – Štěrboholy,Ústřední 527/14, Praha 10
pondělí a středa 8.00 hod - 12.00 hod 12.30 hod - 17.00 hod

Ukončení trvalého pobytu na území České republiky

Městská část provádí v rámci správy místních poplatků

vyhledávací činnost, vyměřování, kontrolu a vymáhání místních poplatků

Záležitost vyřizuje:
Veronika Stránská
tel. 608 580 583
ÚMČ Praha – Štěrboholy, Ústřední 527/14, Praha 10

Ověřování pravosti podpisu a shody opisu s listinou

Postup vyřízení věci

Ověřování pravosti podpisu a shody opisu s listinou se provádí na úřadu městské části Praha – Štěrboholy Pro ověření pravosti podpisu je nezbytné, aby se žadatel dostavil osobně, ověření shody opisu s listinou je provedeno každému, kdo uvedené doklady předloží.

Potřebné doklady

Správní poplatky

Záležitost vyřizuje:
Veronika Stránská
tel. 608 580 583
ÚMČ Praha – Štěrboholy, Ústřední 527/14, Praha 10
pondělí a středa 8.00 hod - 12.00 hod 12.30 hod - 17.00 hod
úterý a čtvrtek 8.00 hod - 12.00 hod

Vyřízení rybářského lístku

Základní informace

Rybářský lístek je základní podklad pro vydání povolenky rybářským svazem k lovu ryb na území České republiky. Vyřizuje se v místě trvalého pobytu žadatele.

Osoba oprávněna v této věci jednat (podat žádost)

Občané s trvalým pobytem na území České republiky a místem trvalého pobytu v městské části Praha - Štěrboholy. U osoby mladší 15 let je nutný podpis žádosti zákonným zástupcem. O rybářský lístek mohou žádat rovněž cizinci.

Doklady nutné k získání rybářského lístku

Správní a jiné poplatky

Hradí se v hotovosti na pokladně, až po vypsání žádosti. (Poplatky pro cizince jsou stejné)

1 rok 100 Kč
3 roky 200 Kč
10 let 500 Kč
mládež do 15 let - 1 rok 50 Kč

Záležitost vyřizuje:
Veronika Stránská
tel. 608 580 583 ÚMČ Praha – Štěrboholy, Ústřední 527/14, Praha 10
pondělí a středa 8.00 hod - 12.00 hod 12.30 hod - 17.00 hod

Povolování kácení dřevin rostoucích mimo les

Základní informace

Ke kácení dřevin rostoucích mimo les je zásadně nezbytné povolení orgánu ochrany přírody, nejde-li o zákonem specifikované výjimky, kdy se povolení nevyžaduje. Jedná se o tři okruhy případů:

a) kácení z důvodů pěstebních (tj. za účelem obnovy nebo výchovné probírky porostů), zdravotních nebo při výkonu oprávnění podle zvláštních předpisů (např. vodního zákona - břehová zeleň, zákona o pozemních komunikacích - silniční zeleň); kácení z těchto důvodů musí být oznámeno písemně nejméně 15 dnů předem orgánu ochrany přírody (obecnímu úřadu), který je může pozastavit, omezit nebo zakázat, pokud odporuje požadavkům na ochranu dřevin nebo rozsahu zvláštního oprávnění,

b) kácení "malých" dřevin (tj. stromů o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí nebo souvislých keřových porostů do celkové plochy 40 m2) na pozemcích ve vlastnictví a současném užívání fyzických osob; toto kácení nepodléhá předchozí ani dodatečné oznamovací povinnosti, je tedy zcela volné,

c) kácení z důvodu "krajní nouze", tzn. je-li stavem dřevin zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu; kdo provedl kácení za těchto podmínek, je povinen oznámit je orgánu ochrany přírody do 15 dnů od provedení kácení.

Osoba oprávněna v této věci jednat (podat žádost)
Vlastník pozemku, na kterém má být provedeno kácení

Doklady nutné k získání povolení ke kácení

Záležitost vyřizuje:
Veronika Stránská, tel. 608 580 583 ÚMČ Praha – Štěrboholy, Ústřední 527/14, Praha 10
pondělí a středa 8.00 hod - 12.00 hod 12.30 hod - 17.00 hod