Městská část Praha - Štěrboholy

Městská část Praha - Štěrboholy
Dnes je pondělí 19.11.2018, svátek má Alžběta

Povinné informace

Základní údaje podle § 5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Oficiální název:
Městská část Praha - Štěrboholy

Důvod a způsob založení:

 • zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze ve znění zákona č. 145/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze
 • obecně závazná vyhláška hlavního města Prahy č. 55/2000 Sb., HMP, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy ve znění pozdějších změn a doplnění

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž městská část Praha - Štěrboholy jedná a rozhoduje:

 • Ústava České republiky, zákon č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze ve znění pozdějších změn, Statut hlavního města Prahy, zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, zákon č. 106/1990 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Jmenované předpisy jsou k nahlédnutí v informační kanceláři Úřadu městské části Praha - Štěrboholy.

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, upravuje práva tohoto přístupu a stanoví základní podmínky, za nichž jsou informace poskytovány. Dle tohoto zákona Městská část Praha - Štěrboholy, jako povinný subjekt, má za povinnost poskytovat veřejnosti informace, které se vztahují k její působnosti.

Žadatel (každá fyzická nebo právnická osoba) může Úřad městské části Praha - Štěrboholy (dále jen ÚMČ) požádat o informaci. Svou žádost může podat ústně nebo písemně.

Žádost, která je podávaná ústně vyřídí zaměstnanec, který ji přijal, rovněž ústně. O vyřízení ústní žádosti se neprovádí písemný záznam. Písemnou žádost přijme podatelna ÚMČ.

V písemném podání žádosti je třeba uvést:

 • identifikaci žadatele (- u fyzické osoby jméno, adresa, rodné číslo, - u právnické osoby název, sídlo, IČO);
 • charakteristiku požadované informace;
 • způsob poskytnutí informace (písemně, nahlédnutím do spisu vč. pořízení kopie, k osobnímu vyzvednutí)

Postup vyřízení věci:

 • Žádost bude přidělena zpracovateli - příslušný zaměstnanec ÚMČ.
 • Zpracovatel poskytne požadovanou informaci písemně nebo nahlédnutím do spisu, včetně možnosti pořídit kopii, a to ve lhůtě do 15 dnů, v závažných důvodech pak do 25 dnů (např. při vyhledání a sběru objemného množství oddělených a odlišných informací, konzultace mezi ÚMČ a jiným povinným subjektem). Po vyřízení žádosti zpracovatelem, ÚMČ žadateli tuto skutečnost oznámí a vyzve ho k uhrazení příslušných nákladů za poskytnutí informace (viz zveřejněný Sazebník úhrad). Po zaplacení úhrady ÚMČ žadateli požadovanou informaci vydá, a to způsobem, který žadatel ve své žádosti uvedl.
 • V případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil. Pokud tak žadatel do 30 dnů neučiní, rozhodne o odmítnutí žádosti a toto rozhodnutí zašle žadateli.
 • V případě, že se požadovaná informace nevztahuje k působnosti ÚMČ Praha - Štěrboholy, žádost odloží a tuto skutečnost sdělí do 3 dnů žadateli.
 • V případě, že existuje zákonem stanovený důvod pro neposkytnutí informace vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti (dle § 7 až 11 uvedeného zákona) a toto rozhodnutí zašle žadateli.

Žádost se zasílá poštou nebo předá v podatelně ÚMČ Praha - Štěrboholy

Možnost odvolání:

 • O odvolání proti rozhodnutí ÚMČ Praha - Štěrboholy, které se týká informace ve věcech přenesené působnosti MČ Praha - Štěrboholy, rozhoduje Magistrát hl. m. Prahy.
 • O odvolání proti rozhodnutí ÚMČ Praha - Štěrboholy, které se týká informace ve věcech samostatné působnosti MČ Praha - Štěrboholy, rozhoduje starosta MČ.

Sazebník úhrad za informace poskytované dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Materiálové náklady:

Pořizování černobílých kopií na kopírovacím stroji

 • kopie A4: 2,- Kč
 • kopie A3: 3,- Kč

Výtisk z tiskárny počítače

 • jedna stránka: 2,50 Kč

Technický nosič dat (malá disketa)

 • jeden kus 24,- Kč

Náklady na vyhledání a zpracování informací

 • za každých i započatých 15 min 50,- Kč

Poštovné dle váhy

 • do 20 g: 22,- Kč
 • do 50 g: 25,- Kč
 • do 200 g: 27,- Kč
 • do 350 g: 29,- Kč
 • do 500 g: 31,- Kč

Požadované doklady se zasílají obálkou s hnědou dodejkou.

Určující podmínky:

 1. Všechny druhy písemností a úkonů jsou pořizovány za ceny uvedené v sazebníku.
 2. Vydání informace je podmíněno zaplacením úhrady.
 3. Výsledná cena za poskytnutí informace je součtem dílčích cen uvedených v sazebníku.

Soubory ke stažení