Vojenský hřbitov ve Štěrboholech a "SCHWERINŮV" pomník

První zmínka o pietním místě, později postaveného pomníku na památku štěrboholské bitvy, nebo také nazývané „BITVY U PRAHY“, tak první zmínka vychází z pověsti.
Podle této se na místo bojiště ve Štěrboholech, kde padl polní maršál C.CH.v.Schwerin dne 6.5.1757, vrátil vysloužilý pruský voják, který se usadil v místní pastoušce, později dům č.p.24. Tento neznámý voják na místě, kde padl jeho velitel Schwerin, zarazil do země dřevěný kůl s nápisem „Anno 1757“. Ať se tak stalo nebo nikoliv, možná, že by na této pověsti mohlo být alespoň maličko pravdy. To již ale nikdo nezjistí, a tak zůstaňme u této sympatické pověsti.
Co je ale faktem a pravdou, je událost z roku 1776. U příležitosti vojenského cvičení 7.září 1776, navštívil pietní místo ve Štěrboholech, dosud označené dřevěným kůlem, sám Benedikt August císař Josef II. (1741-1790). Aby prokázal onomu místu a mrtvému maršálovi Schwerinovi čest, nechal kolem kůlu rozestavit oddíl vojáků 5.pluku granátníků. Sám císař Josef II., zde prokázal mrtvému hrdinovi vojenskou čest, a to trojí salvou z pušek a děla, přičemž stojíce uprostřed vojska, zdvihl svůj klobouk při každé salvě, ve znamení své úcty.
V roce 1812 navštívil štěrboholské bojiště pruský král Fridrich Vilém III., v doprovodu rakouského plukovníka, aby i prohlédl místo bojiště a místo, kde padl maršál Schwerin.
V roce 1824 byl na místě, kde z uvedeného dřevěného kůlu zbyl jen pahýl, postaven pruskými důstojníky skromný jehlan z červeného mramoru.  Na podzim téhož roku byl zde správcem Michelského statku panem Ondřejem Schurchem na vlastní náklady zřízen kamenný pomník v podobě obrácené komolé pyramidy na zděném podstavci.
 
V roce 1839 byl za prvním pomníkem rakouskými vojáky vybudován větší násep, který byl později osázen stromovím. Na vrcholu tohoto náspu nechal pruský Fridrich Vilém III. Zřídit velkolepý, pompésní, kovový, hranolový pomník na památku štěrboholské bitvy a maršála Schwerina.
Uvedený pomník pro Štěrboholy, navrhl pruský architekt, malíř, scénograf, tajný rada pruského krále Fridricha Viléma III. Karl Friedrich Schinkel (1781-1841 Berlín) Na uvedeném pomníku mimo pompésní výzdobu byl zlatým písmem nápis – Curth Christoph hrabě ze Schwerinu, královský pruský polní maršálek, padl zde hrdinskou smrtí s praporem v ruce dne 6.května 1757“.
Před tímto monumentálním pomníkem byl menší pomník z leštěného pískovce z Hořic. Podle jedné pověsti, mělo být v tomto menším pomníku uloženo srdce maršála Schwerina. Je to ale jenom pověst, neboť mrtvý Schwerin, který padl v bitvě, byl ze Štěrbohol převezen do Břevnovského kláštera, kde po pitvě byly jeho vnitřnosti části zakopány někde v klášterní zahradě a tělo odvezeno do Pruska.
Správcem pomníku se stal později štěrboholský občan, pan Otakar Krňanský (1889-1965), který bydlel ve svém domku vedle pomníku.
Schwerinům pomník se stal výletním místem Pražanů, kteří se zapisovali do pamětních knih, které jim pan O. Krňanský předkládal k zápisu. V těchto knihách bylo možné najít mnoho podpisů jak obyčejných návštěvníků, tak i podpisy rodu Schwerinů, sochaře J. Myslbeka, malíře Mikoláše Alše, básníka Eugena Mužíka a podobných osobností. U pomníku s hrálo i přírodní divadlo štěrboholských ochotníků.
V knize „Zaniklé pražské vojenské hřbitovy“ autorů Ireny a Ladislava Michálkovi z roku 2008, najdeme podrobné záznamy o přenesení některých pozůstatků ze zanikajících vojenských hřbitovů v Praze do Štěrbohol.  Jednalo se o hroby z vojenského hřbitova v Karlíně nebo z dělostřeleckého hřbitova na Hradčanech.
Pomník v roce 1939 – 1945
Nikdo nemohl předpokládat, že rok 1939 předznamenal zánik tohoto místa, zánik pomníku a tím spojené historie. Od března 1939, stalo se místo před pomníkem pohřebištěm německých vojáků. Místo samotné neslo název „Standorf friedhof“ (posádkový hřbitov). Od roku 1939 do roku 1945 se hřbitov rozrostl na čtyři místa. V prvních třech částích hřbitova byli pohřbeni němečtí vojáci a ve čtvrté části hřbitova byly hromadné hroby civilních osob.
To, že v době okupace byl štěrboholský hřbitov navštěvován zástupci Německé branné moci, je zcela zřejmé. Za všechny lze jmenovat např. K.H.Franka. Po celou tuto dobu byl správcem pomníku pan Otakar Krňanský, jehož povinností bylo mimo jiné starat se o úklid a čistotu jak pomníku, tak hřbitova samotného. Poslední německý voják byl ve Štěrboholech pohřben v prosinci 1944. Začátkem roku 1945, schází se členové podzemního hnutí u pomníku k nočním poradám k připravované proti německé činnosti. Zde spolupracují někteří četníci ze stanice z Dolních Měcholup. Pan Otakar Krňanský byl v lednu roku 1945 zatčen gestapem a odvezen do koncentračního tábora Terezín, ale s podlomeným zdravím se vrátil domů.
Osud pomníku byl naplněn v červnu 1945. Pomník samotný jakož i kříže na hrobech byly zcela zlikvidovány, pomníky zbourány a odvezeny neznámo kam. Kříže z hrobů se prodávaly jako palivové dříví. Ze samotného místa, kde stával pomník, se stalo smetiště s náletovou vegetací. Na místech zůstaly pouze hroby. V roce 2000 byly provedena exhumace většiny hrobů. Exhumováno bylo 362 německých hrobů a ze společných civilních hrobů bylo exhumováno 60 kosterních nálezů.
Vzhledem k zástavbě na první části hřbitova nemohla být exhumace provedena a tak s plánovanou výstavbou, bude muset být přikročeno i k této poslední exhumaci.
Po všech těchto událostech zůstal ve Štěrboholech pouze pomístní název „Na Schwerině“.
(fotografie z této doby naleznete ve fotobance ČTK - Štěrboholy. www.ctk.cz)
Odhalení nového pomníku
Po velkých jednáních, přípravách a úpravách pozemku, kde stával „Schwerinův pomník“, byl dne 29.4.2007 z rozhodnutí Zastupitelstva městské části Praha Štěrboholy a za přítomnosti historických vojsk, delegace rodu Schwerinů, zástupců Rakouské strany a občanů nejen Štěrbohol odhalen nový pomník s nápisem:
„6.5.1757 NA PAMÁTKU RAKOUSKÝM A PRUSKÝM VOJÁKŮM PADLÝM V BITVĚ U ŠTĚRBOHOL“
Pomník k této památné bitvě sedmileté války ze dne 6.5.1757 najde zájemce o historii ve Štěrboholech na konci ulice U Radiály, včetně informační tabule s popisem událostí.