Povinné informace

Povinné informace


Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5, odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název

Městská část Praha – Štěrboholy

2. Důvod a způsob založení

Městská část Praha – Štěrboholy vznikla jakou součást územního samosprávného celku hlavního města Prahy. Vystupuje v rozsahu stanoveném zákonem v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. Postavení městské části, jejích orgánů a jejich působnost stanoví:
-    zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze ve znění pozdějších změn;
-    obecně závazná vyhláška hlavního města Prahy č. 55/2000 Sb., HMP, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy ve znění pozdějších změn;
-    zvláštní zákony.
Městská část zajišťuje prostřednictvím úřadu městské části činnosti náležející do působnosti samosprávy a vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákonem o hlavním městě Praze, zvláštními zákony a Statutem hlavního města Prahy.

3. Organizační struktura

-    Organizační struktura Úřadu městské části Praha – Štěrboholy
-    Zastupitelstvo městské části Praha – Štěrboholy
-    Výbory a komise městské části Praha – Štěrboholy
-    Základní škola
-    Mateřská škola

4. Kontaktní spojení

4.1. Kontaktní poštovní adresa
Úřad městské části Praha – Štěrboholy
Ústřední 527/14
102 00  Praha 10 – Štěrboholy
4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Úřad městské části Praha – Štěrboholy
Ústřední 527/14
102 00  Praha 10 – Štěrboholy
4.3. Úřední hodiny
pondělí, středa:  8.00 – 12.00    12.30 – 18.00
úterý, čtvrtek:     8.00 – 15.00

Podatelna:
pondělí, středa:  8.00 – 12.00    12.30 – 18.00
úterý, čtvrtek:     8.00 – 12.00    12.30 – 15.00
pátek:                  8.00 – 12.00
4.4. Telefonní čísla
ústředna: 608 580 583
4.5. Adresa internetové stránky
www.sterboholy.cz
4.6. Adresa e-podatelny
sterboholy@zris.mepnet.cz
4.7. Další elektronické adresy
sterboholy@zris.mepnet.cz

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 2000718329, kód banky: 0800

6. IČ

00231371

7. DIČ

CZ00231371

8. Dokumenty

Zápisy a usnesení ze zasedání zastupitelstva
Rozpočet

9. Žádosti o informace

Informace pro veřejnost
telefonicky: 608 580 583
osobně: Úřad městské části Štěrboholy, 1. patro –Veronika Stránská
e-mailem: veronika.stranska@mcsterboholy.cz
písemně na kontaktní poštovní adresu

Informace pro novináře
František Ševít, starosta tel. 608 580 583, e-mailem: frantisek.sevit@mcsterboholy.cz

10. Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti, stížnosti, návrhy, podněty či jiné dožádání je možno podat:
osobně u zaměstnanců úřadu městské části v úředních hodinách
písemně na kontaktní poštovní adresu
elektronicky na adrese sterboholy@zris.mepnet.cz
datovou schránkou: ethakud

11. Opravné prostředky

11.1. Náležitostí každého rozhodnutí je poučení o odvolání, které obsahuje informace, zda je rozhodnutí konečné nebo zda se proti němu lze odvolat, v jaké lhůtě a u kterého orgánu.
11.2. Odvolání se podává u toho správního orgánu, který vydal rozhodnutí, proti kterému odvolání směřuje, a to ve lhůtě uvedené v poučení o odvolání.
11.3. Odvolání musí být nejpozději poslední den lhůty k jeho podání - odevzdáno poštovní přepravě a adresováno na kontaktní poštovní adresu

- předáno osobně na adrese úřadovny pro osobní návštěvu v úředních hodinách
- nadiktováno ústně do protokolu na adrese úřadovny pro osobní návštěvu v úředních
  hodinách
- zasláno do datové schránky

11.4. Z odvolání musí být patrno kdo je podává, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání musí být podepsáno osobou, která jej činí.
11.5. Odvolání musí být podáno s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

12. Formuláře

Formuláře ke stažení – odkaz na webové stránky

13. Popisy postupů – návody na řešení životních situací

portal.gov.cz/obcan/zivotni-situace – odkaz na portál veřejné správy

14. Předpisy

14.1. Nejdůležitější používané předpisy
Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Statut hlavního města Prahy
Vyhlášky hlavního města Prahy
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
14.2. Vydané právní předpisy
Městská část Praha – Štěrboholy nevydává žádné právní předpisy

15. Úhrady za poskytování informací

15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací

Materiálové náklady:
- pořizování černobílých kopií na kopírovacím stroji
jednostranná kopie A4: 2,- Kč
oboustranná kopie A4:  3,- Kč
jednostranná kopie A3: 3,- Kč
oboustranná kopie A3:  5,- Kč

- pořizování barevných kopií na kopírovacím stroji
jednostranná kopie A4: 15,- Kč
oboustranná kopie A4:  20,- Kč
jednostranná kopie A3: 25,- Kč
oboustranná kopie A3:  42,- Kč

- výtisk z tiskárny počítače: jedna stránka 2,- Kč
- technické nosiče dat
CD 1 kus:     8,- Kč
DVD 1 kus:  10,- Kč
Pokud žadatel poskytne vlastní technický nosič dat, na který bude možné požadované informace zaznamenat, nebude úhrada tohoto nákladu uplatňována.

Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání a zpracování informací: 200,- Kč za každou započatou hodinu.

Náklady na poštovní služby se účtují dle platných tarifů České pošty.

15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
Není žádné usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

16. Licenční smlouvy

16.1. Vzory licenčních smluv
Licenční smlouvy nejsou k poskytování informací povinným subjektem potřebné.
16.2. Výhradní licence
Nejsou licenční smlouvy upravující výhradní licence poskytnuté povinným subjektem.

17. Výroční zpráva podle zák. č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů – odkazy na jednotlivé výroční zprávy

Soubory ke stažení

 GDPR(42.56 KB) - Informace o zpracování osobních údajů

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., (18.67 KB) - Počet vydaných a nepřevzatých voličsckých průkazů k přímé volbě prezidenta
ROZBORY HOSPODAŘENÍ MČ (veřejně přístupná data MF ČR) https://monitor.statnipokladna.cz/
Výroční zpráva 2021
Výroční zpráva 2020 (500540)
Výroční zpráva 2019 (505358)
Výroční zpráva 2018 (455.85 KB)
Výroční zpráva 2017 (349.77 KB)
Výroční zpráva 2016 (353.97 KB)
Výroční zpráva 2015 (376.72 KB)
Výroční zpráva 2014 (401.83 KB)
Výroční zpráva 2013 (533.1 KB)
Výroční zpráva 2012 (531.86 KB)
Výroční zpráva 2011 (80 KB)