Co mohu vyřídit zde a formuláře

Co mohu vyřídit zde

Vyjádření komise výstavby

Komise výstavby se vyjadřuje k žádostem o výstavbu či rekonstrukce v katastru Štěrbohol podávané na stavební úřad Prahy 15.
Komise se schází pravidelně 2x v měsíci a je nutné pokud zvažujete různé stavební úpravy v rámci Štěrbohol, předložit komisi své žádosti k posouzení.
Hlášení trvalého pobytu
Občan ČR může mít jen jedno místo trvalého pobytu na našem území, a to v objektu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci a označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním. Z přihlášení občana k trvalému pobytu nevyplývají žádná práva k objektu ani k vlastníkovi nemovitosti.


Kdo je oprávněn v této věci jednat

- občan ČR starší 15 let nebo jím pověřený zmocněnec na základě ověřené plné moci
- za občana mladšího 15 let jeho zákonný zástupce, popř. pěstoun
- za občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům jeho zákonný zástupce určený soudem

Potřebné doklady (co s sebou)?

- platný občanský průkaz, občan po ukončení pobytu v cizině předkládá cestovní pas, občan po nabytí státního občanství České republiky předkládá doklad o nabytí státního občanství
- doklad opravňující užívat byt nebo dům (výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva). Pokud občan takový doklad nevlastní je třeba doložit úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu vyplněné na zadní straně přihlašovacího lístku. Úředně ověřené potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí svůj souhlas na přihlašovacím tiskopisu před zaměstnancem ohlašovny.
- za oprávněnou osobu se považuje osoba starší 18 let, způsobilá k právním úkonům, která vlastní doklad o oprávnění užívat dům, byt, obytnou místnost anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde se občan hlásí k trvalému pobytu.

Správní poplatek

- za ohlášení změny místa trvalého pobytu občan ČR zaplatí správní poplatek ve výši 50,- Kč
- děti mladší 15 let jsou od správního poplatku osvobozeny

Záležitost vyřizuje:
Radka Kořízková
tel.: 608 580 583
ÚMČ Praha – Štěrboholy,Ústřední 527/14, Praha 10
pondělí a středa 8.00 hod - 12.00 hod 12.30 hod - 18.00 hod

Ukončení trvalého pobytu na území České republiky

- občan, který se rozhodne ukončit trvalý pobyt na území České republiky, sdělí tuto skutečnost písemně ohlašovně podle místa svého trvalého pobytu
- v tom případě je občan povinen odevzdat občanský průkaz do 15 pracovních dnů od oznámení této skutečnosti Úřadu městské části Praha 15
Městská část provádí v rámci správy místních poplatků
Vyhledávací činnost, vyměřování, kontrolu a vymáhání místních poplatků

- ze psů
- ze vstupného
- za užívání veřejného prostranství
- z pobytu
- za provozovaný výherní hrací přístroj. Výkon státní správy se týká 
i vydávání rozhodnutí o povolení VHP

Záležitost vyřizuje:
Veronika Stránská
Tel.: +420 608 580 583
ÚMČ Praha – Štěrboholy, Ústřední 527/14, Praha 10
Ověřování pravosti podpisu a shody opisu s listinou

Postup vyřízení věci

Ověřování pravosti podpisu a shody opisu s listinou se provádí na úřadu městské části Praha – Štěrboholy Pro ověření pravosti podpisu je nezbytné, aby se žadatel dostavil osobně, ověření shody opisu s listinou je provedeno každému, kdo uvedené doklady předloží.

Potřebné doklady

- ověření pravosti podpisu : listina, na které bude potvrzena pravost podpisu, platný průkaz totožnosti žadatele
- ověření shody opisu s listinou : originál listiny (popřípadě ověřená kopie) a opis či kopie listiny, na kterou se ověření potvrdí


Správní poplatky

- 30 Kč za každý podpis
- 30 Kč za každou i započatou stránku

Záležitost vyřizuje:
Veronika Stránská, Radka Kořízková
tel. 608 580 583
ÚMČ Praha – Štěrboholy, Ústřední 527/14, Praha 10
pondělí a středa 8.00 hod - 12.00 hod 12.30 hod - 18.00 hod
úterý a čtvrtek 8.00 hod - 12.00 hod
Vyřízení rybářského lístku

Základní informace

Rybářský lístek je základní podklad pro vydání povolenky rybářským svazem k lovu ryb na území České republiky. Vyřizuje se v místě trvalého pobytu žadatele.

 

Osoba oprávněna v této věci jednat (podat žádost)

Občané s trvalým pobytem na území České republiky a místem trvalého pobytu v městské části Praha - Štěrboholy. U osoby mladší 15 let je nutný podpis žádosti zákonným zástupcem. O rybářský lístek mohou žádat rovněž cizinci.


Doklady nutné k získání rybářského lístku

- rybářský lístek z dřívější doby nebo osvědčení o zkouškách z rybářského práva,
- občanský průkaz


Správní a jiné poplatky

Hradí se v hotovosti na pokladně, až po vypsání žádosti. (Poplatky pro cizince jsou stejné)
 
1 rok 100 Kč
3 roky 200 Kč
10 let
na dobu neurčitou pro osoby nad 15 let věku
500 Kč
1000 Kč
mládež do 15 let - 1 rok 50 Kč

Záležitost vyřizuje:
Veronika Stránská
tel. 608 580 583 ÚMČ Praha – Štěrboholy, Ústřední 527/14, Praha 10
pondělí a středa 8.00 hod - 12.00 hod 12.30 hod - 18.00 hod
Povolování kácení dřevin rostoucích mimo les

Základní informace

Ke kácení dřevin rostoucích mimo les je zásadně nezbytné povolení orgánu ochrany přírody, nejde-li o zákonem specifikované výjimky, kdy se povolení nevyžaduje. Jedná se o tři okruhy případů:

a) kácení z důvodů pěstebních (tj. za účelem obnovy nebo výchovné probírky porostů), zdravotních nebo při výkonu oprávnění podle zvláštních předpisů (např. vodního zákona - břehová zeleň, zákona o pozemních komunikacích - silniční zeleň); kácení z těchto důvodů musí být oznámeno písemně nejméně 15 dnů předem orgánu ochrany přírody (obecnímu úřadu), který je může pozastavit, omezit nebo zakázat, pokud odporuje požadavkům na ochranu dřevin nebo rozsahu zvláštního oprávnění,

b) kácení "malých" dřevin (tj. stromů o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí nebo souvislých keřových porostů do celkové plochy 40 m2) na pozemcích ve vlastnictví a současném užívání fyzických osob; toto kácení nepodléhá předchozí ani dodatečné oznamovací povinnosti, je tedy zcela volné,

c) kácení z důvodu "krajní nouze", tzn. je-li stavem dřevin zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu; kdo provedl kácení za těchto podmínek, je povinen oznámit je orgánu ochrany přírody do 15 dnů od provedení kácení.

Osoba oprávněna v této věci jednat (podat žádost)
Vlastník pozemku, na kterém má být provedeno kácení


Doklady nutné k získání povolení ke kácení

- doklad o vlastnictví
- v případě akce většího rozsahu dendrologický průzkum
Záležitost vyřizuje:
Veronika Stránská
tel. 608 580 583
ÚMČ Praha – Štěrboholy, Ústřední 527/14, Praha 10
pondělí a středa 8.00 hod - 12.00 hod 12.30 hod - 18.00 hod

S čím na Prahu 15

Městská část Praha 15 vykonává pro občany MČ Praha – Štěrboholy tyto správní agendy:
 

Silniční správní řád

omezení provozu na komunikacích, připojení nemovitostí, veřejné účelové komunikace, vyhrazená parkovací stání, invalidní stání, prodejní zařízení, stánky atp., čistota komunikací, MHD, vraky, stavební zábory, dopravní značení,výkopová povolení, stanoviska k projektové dokumentaci, maloplošné reklamy

Matriční úřad, občanské průkazy, evidence obyvatel
a cestovní doklady

rodné, oddací a úmrtní listy vč. duplikátů, žádosti o uzavření sňatku, osvědčení o státním občanství, užívání a změna jmen či příjmení, určení otcovství, vystavování občanských průkazů a cestovních dokladů

Dávky státní sociální podpory sociální zabezpečení

poskytování a výplata jednorázových a opakujících se dávek sociální péče, vydávání označení motorových vozidel zdravotně postižených občanů, poskytování jednorázových dávek pro zdravotně postižené občany, přijímání žádostí do domovů důchodců a domů s pečovatelskou službou, poskytování a výplata dávek státní sociální podpory, poskytování pomoci občanům společensky nepřizpůsobivým a občanům ve výkonu vazby nebo trestu, péče o rodinu v situacích, kdy dojde nebo je ohrožen zájem nezletilých dětí při selhání rodičovské péče (funkce kolizní opatrovník, náhradní rodinná péče atd.) a v případech výchovných problémů při závadovém chování a úmyslném páchání trestné činnosti nezletilých a mladistvých, veřejný opatrovník

Stavební úřad

stavební povolení, změny stavby, změny užívání stavby, kolaudace staveb, státní stavební dohled, havárie staveb, povolení reklamních zařízení, porušení stavebního zákona
 

Živnostenské podnikání

ohlášení živnosti, žádosti o koncesi, vydávání, provádění změn a rušení živnostenských oprávnění, vydávání osvědčení, opisy, vedení živnostenského rejstříku, kontrola tržního řádu a kontrola dodržování povinností stanovených živnostenským zákonem

 
Kontakt:
 
Úřad městské části Praha 15
Boloňská 478/1,109 00 - Praha 10 - Horní Měcholupy
telefon: 281003111
e-mail: podatelna@p15.mepnet.cz
internetová adresa: www.praha15.cz