Městská část Praha - Štěrboholy

Městská část Praha - Štěrboholy
Dnes je čtvrtek 13.5.2021, svátek má Servác

Povinné informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5, odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název
Městská část Praha – Štěrboholy

2. Důvod a způsob založení
Městská část Praha – Štěrboholy vznikla jakou součást územního samosprávného celku hlavního města Prahy. Vystupuje v rozsahu stanoveném zákonem v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. Postavení městské části, jejích orgánů a jejich působnost stanoví:
-    zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze ve znění pozdějších změn;
-    obecně závazná vyhláška hlavního města Prahy č. 55/2000 Sb., HMP, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy ve znění pozdějších změn;
-    zvláštní zákony.
Městská část zajišťuje prostřednictvím úřadu městské části činnosti náležející do působnosti samosprávy a vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákonem o hlavním městě Praze, zvláštními zákony a Statutem hlavního města Prahy.

3. Organizační struktura
-    Organizační struktura Úřadu městské části Praha – Štěrboholy
-    Zastupitelstvo městské části Praha – Štěrboholy
-    Výbory a komise městské části Praha – Štěrboholy
-    Základní škola a Mateřská škola

4. Kontaktní spojení
4.1. Kontaktní poštovní adresa
Úřad městské části Praha – Štěrboholy
Ústřední 527/14
102 00  Praha 10 – Štěrboholy

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Úřad městské části Praha – Štěrboholy
Ústřední 527/14
102 00  Praha 10 – Štěrboholy

4.3. Úřední hodiny
pondělí, středa:  8.00 – 12.00    12.30 – 17.00
úterý, čtvrtek:   8.00 – 12.00

Podatelna:
pondělí, středa:  8.00 – 12.00    12.30 – 17.00
úterý, čtvrtek:    8.00 – 12.00    12.30 – 15.00
pátek:               8.00 – 12.00

4.4. Telefonní čísla
ústředna: 608 580 583

4.5. Adresa internetové stránky
www.sterboholy.cz

4.6. Adresa e-podatelny
sterboholy@zris.mepnet.cz

4.7. Další elektronické adresy
sterboholy@zris.mepnet.cz

5. Případné platby lze poukázat
Číslo účtu: 2000718329, kód banky: 0800

6. IČ
00231371

7. DIČ
CZ00231371

8. Dokumenty
Zápisy a usnesení ze zasedání zastupitelstva
Rozpočet

9. Žádosti o informace
Informace pro veřejnost
telefonicky: 608 580 583
osobně: Úřad městské části Štěrboholy, 1. patro – Veronika Stránská
e-mailem: veronika.stranska@mcsterboholy.cz
písemně na kontaktní poštovní adresu

Informace pro novináře
František Ševít, starosta tel. 608 580 583, e-mailem: frantisek.sevit@mcsterboholy.cz

10. Příjem žádostí a dalších podání
Žádosti, stížnosti, návrhy, podněty či jiné dožádání je možno podat:
osobně u zaměstnanců úřadu městské části v úředních hodinách
písemně na kontaktní poštovní adresu
elektronicky na adrese sterboholy@zris.mepnet.cz
datovou schránkou: ethakud

11. Opravné prostředky
11.1. Náležitostí každého rozhodnutí je poučení o odvolání, které obsahuje informace, zda je rozhodnutí konečné nebo zda se proti němu lze odvolat, v jaké lhůtě a u kterého orgánu.
11.2. Odvolání se podává u toho správního orgánu, který vydal rozhodnutí, proti kterému odvolání směřuje, a to ve lhůtě uvedené v poučení o odvolání.
11.3. Odvolání musí být nejpozději poslední den lhůty k jeho podání
- odevzdáno poštovní přepravě a adresováno na kontaktní poštovní adresu
- předáno osobně na adrese úřadovny pro osobní návštěvu v úředních hodinách
- nadiktováno ústně do protokolu na adrese úřadovny pro osobní návštěvu v úředních
  hodinách
- zasláno do datové schránky

11.4. Z odvolání musí být patrno kdo je podává, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání musí být podepsáno osobou, která jej činí.
11.5. Odvolání musí být podáno s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

12. Formuláře
Formuláře ke stažení – odkaz na webové stránky

13. Popisy postupů – návody na řešení životních situací
portal.gov.cz/obcan/zivotni-situace – odkaz na portál veřejné správy

14. Předpisy
14.1. Nejdůležitější používané předpisy
Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Statut hlavního města Prahy
Vyhlášky hlavního města Prahy
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
14.2. Vydané právní předpisy
Městská část Praha – Štěrboholy nevydává žádné právní předpisy

15. Úhrady za poskytování informací
15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací

Materiálové náklady:
- pořizování černobílých kopií na kopírovacím stroji
jednostranná kopie A4: 2,- Kč
oboustranná kopie A4:  3,- Kč
jednostranná kopie A3: 3,- Kč
oboustranná kopie A3:  5,- Kč

- pořizování barevných kopií na kopírovacím stroji
jednostranná kopie A4: 15,- Kč
oboustranná kopie A4:  20,- Kč
jednostranná kopie A3: 25,- Kč
oboustranná kopie A3:  42,- Kč

- výtisk z tiskárny počítače: jedna stránka 2,- Kč
- technické nosiče dat
CD 1 kus:     8,- Kč
DVD 1 kus:  10,- Kč
Pokud žadatel poskytne vlastní technický nosič dat, na který bude možné požadované informace zaznamenat, nebude úhrada tohoto nákladu uplatňována.

Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání a zpracování informací: 200,- Kč za každou započatou hodinu.

Náklady na poštovní služby se účtují dle platných tarifů České pošty.

15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
Není žádné usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

16. Licenční smlouvy
16.1. Vzory licenčních smluv
Licenční smlouvy nejsou k poskytování informací povinným subjektem potřebné.
16.2. Výhradní licence
Nejsou licenční smlouvy upravující výhradní licence poskytnuté povinným subjektem.

17. Výroční zpráva podle zák. č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů – odkazy na jednotlivé výroční zprávy

Soubory ke stažení